Aanwezig 19 Flitsers

5samenhangOpening

Marianne heet alle aanwezigen welkom.

Zaalopstelling
Marianne haar ongenoegen over de huidige (klassikale) zaalopstelling wordt door de aanwezigen gedeeld. Vraag aan de zaalcommissie om voortaan weer de tafels weer in carré op te stellen.

Mededelingen
Suzan deelt mee dat Yvonne Schouten in het ziekenhuis ligt en zegt toe het adres van Yvonne via de mail te sturen naar de Flitsleden.

Vijf-met-samenhang;  Bondswedstrijd
Marianne deelt mee dat er tot nu toe 3 Flitsleden hun serie 5-met-samenhang hebben ingeleverd en doet een herhaalde oproep aan de overige leden. De series moeten uiterlijk vóór 20 maart 2016 zijn ingeleverd.

Vertoning series 5-met-samenhang; wedstrijd 2015
Marianne toont de foto’s van de genomineerden en van de ‘Oogappels’ (zij die net niet in aanmerking kwamen voor nominatie) van de wedstrijd 2015. De vertoning is enerzijds bedoeld om een beeld te krijgen van wat men verstaat onder 5-met-samenhang en anderzijds bedoeld ter inspiratie.

Het blijkt echter niet zo eenvoudig om een eenduidige omschrijving te geven van het begrip 5-met-samenhang. Ook de getoonde beelden geven niet direct het antwoord op deze vraag.

Desondanks worden alle series kritisch bekeken en wordt er met elkaar gezocht naar samenhang. Bij sommige series lukt het snel tot een consensus te komen, bij anderen moeizaam tot helemaal niet.

Aanvullende informatie
Marianne deelt mee dat:
-    er geen limiet is per vereniging om series in te leveren
-    uit alle inzendingen 11 series uit onze afdeling worden genomineerd voor Foto Nationaal
-    binnen de afdeling worden de nominaties gelijk verdeeld over de regio's (2 voor onze regio).

Serie 5-met-samenhang van Kees
Getoond wordt een serie 5-met-samenhang van Kees, die als thema koos ‘Scheveningen anders vastgelegd’.  Anderen zien daarnaast ook  samenhang in kleur van de lucht, contrasterende objecten en kikkerperspectief.

Serie 5-met-samenhang van Marianne
Marianne toont haar serie 5-met-samenhang met als thema architectuur Valencia. Marianne is vooral nieuwsgierig naar de mening van de aanwezigen over de verschillende formaten van de foto’s (panorama en 2x3). De aanwezigen zijn het erover eens dat 1 formaat de voorkeur heeft. Daarnaast krijgt Marianne nog adviezen over de keuze van welke foto wel en welke niet op te nemen in haar serie.

Serie  5-met-samenhang van Frits en Hessel
Frits start met een uiteenzetting over de gevolgde werkwijze en voorbereiding op de uitvoering van hun opdracht. Een opdracht die zij zouden uitvoeren in het glasmuseum in Leerdam. Frits deelt vervolgens mee dat zij na de fotosessie niet tevreden waren over de resultaten. Zij vragen dan ook aan de aanwezigen om hen, aan de hand van de beelden, een persoonlijke mening en adviezen te geven.

Frits en Hessel laten opnames zien die voor het merendeel gemaakt zijn met gebruikmaking van hun flits(ers). Bij een aantal opnames zien wij dat de beoogde sfeer niet is gerealiseerd. De aanwezigen geven dan ook adviezen op het gebied van het (al dan niet) flitsen en opperen om de HDR techniek in overweging te nemen om zodoende wel het beoogde effect te krijgen in de opnames. Frits en Hessel gaan hiermee (opnieuw) aan de slag.

Fotoketting; Hans
Hans heeft de fotokettingopdracht van Marijke overgenomen en kreeg als uitdaging ‘romantiek’ mee. Hans heeft daartoe 2 opnames meegenomen en laat de aanwezigen blind de keuze maken op een opname van een koppel vlinders, die actief met elkaar zorgdragen voor het nageslacht. Of, zoals hij zelf meent: ‘Zorgdragen voor voldoende vlinders om te kunnen fotograferen door de macrogroep!’

Hans legt uit hoe hij tot deze keuze is gekomen en op de vraag wat het verbindende element is met de vorige kettingfoto, meent hij dat met enige fantasie de vorm van de twee vlinders een hartje is. De aanwezigen zijn in ieder geval content met het feit dat het bos met deze inzending wordt ‘verlaten’.

2x2; Ab
Ab toont een foto waarop een aantal kinderen te zien zijn die op straat een ijsje eten. Ab wilde met deze opname ‘het leven’ op straat laten zien. De andere foto toont een foto van een draaiende autoband en hij legt uit hoe deze opname tot stand is gekomen.  De aanwezigen zijn het erover eens dat deze inzending de moeite van het bekijken waard is.

2x2; Margreet
Margreet toont een opname van een roos en van een paddenstoel. Margreet neemt ons (weer) mee in haar visie op en denken over, niet alleen de technische bewerking, maar vooral de emotionele bewerking van de opnames. Met dit laatste probeert Margreet een extra dimensie aan het beeld te geven. De aanwezigen zijn het er (opnieuw) over eens dat Margreet daar bij deze opnames zeker in geslaagd is.

‘Schilderen met licht’
Resultaten worden getoond van de avond met ‘Schilderen met licht’. Ook hierbij wordt de grote mate van creativiteit van de deelnemende groepjes / individuen goed zichtbaar.

Tot slot
Tot slot attendeert Wolter ons op het thema ‘Religie’ dat over 8 weken op het Flitsprogramma staat.