Fotokring_Flits_Logo_RGB 300 Verslag Campavond Flits 09-02-23
Vanavond 3 onderwerpen op het programma:
Leden-/jaarvergadering
Mien 10
Opdracht Zwart/wit
 
Aanwezig waren de bestuursleden Frits de Ruig, Jo Beunders, Suzan Hoogeveen, Leny van Prooijen en Corry Kool.
naast de bestuursleden waren er 22 leden aanwezig.

 Als plv voorzitter heet Jo iedereen welkom enopent de vergadering.

Mededelingen:

Het bestuur doet de oproep om meer opdrachten binnen te krijgen in verband met de bijbehorende inkomsten.

Daarnaast de oproep om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te exposeren. Dit mag in elke vorm, bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk is ook een mogelijkheid. In de expositiecommissie zitten Suzan Hoogeveen, Marijke Schaafsma, Leny van Prooyen en Martijna Kuiper.

Het bestuur heeft besloten een inventarisatie op te starten van de Flits eigendommen en deze centraal bij te gaan houden. Wat zit er bijvoorbeeld in de kast bij de Camp en wat hebben leden thuis. Ab van den Pol en Jo Beunders willen dit opstarten. Tijdens de vergadering geeft Karel Wartburg aan ook hier aan mee te doen.

Twee weken geleden is op de Camp avond de airco aangezet, ivm Covid. Navraag door Frits bij de gemeente heeft naar voren gebracht dat je juist de airco hier niet voor moet gebruiken. Het is beter te ventileren door bijvoorbeeld de ramen open te zeten. Aangegeven wordt dat als er zorgen zijn omtrent Covid er de mogelijkheid is van 1.5m afstand en het dragen van een mondkapje.

Uitleg van de financiële zaken

Resultaatrekening
Deze geeft een positief saldo van € 500,- aan. Bij de inkomsten blijken de contributie inkomsten wat lager te zijn, dit geldt ook voor de inkomsten van de sponsoren (nog 8 op dit moment).
De Rabo inkomsten worden niet begroot, dit wordt als meevaller gezien. Verwachting is dat dit gaat afnemen. Daarnaast is er de verwachting dat de uitgaven van de huur gaan toenemen. Dit geldt mogelijk ook voor de bankkosten en de kosten voor de website. 

Balans
Uit de balans valt op te maken dat het banktegoed meer dan € 5.000 bedraagt.
De huur van de Camp, 4e kwartaal van 2022, moet nog worden betaald. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat je deze uitgave post in een balans niet aan beide zijden kan weergeven. Vooralsnog prima, er wordt hulp aangeboden om dit voor 2023 begroting technisch juist weer te geven.
Opvallend is dat de contributie van de leden varieert, echter dat de afdracht aan de Fotobond stabiel blijft.

Begroting
Jo geeft aan dat de inkomsten redelijk goed in te schatten zijn. Ondanks een verwachtte toename van de uitgaven is het op dit moment niet nodig om de contributie te verhogen. Er zijn op dit moment twee belangrijke inkomsten vanuit opdrachten, namelijk de Florijnloop en de BDU. De inkomsten vanuit de Florijnloop zijn inmiddels binnen. Zoals eerder vermeld worden de mogelijke inkomsten vanuit de Rabobank als meevaller gezien en dus niet begroot, er zijn verder ook geen wijzigingen in het aantal sponsoren.
De uitgaven staan wel onder druk. Bij de uitgaven wordt rekening gehouden met een verhoging van de huur met 18%. Tevens wordt er een verhoging van de kosten voor webhosting ingeschat. Degene die tot nu toe de site voor ons deed (zo goed als kosteloos), stopt er mee.  Vanuit de vergadering wordt geadviseerd om hiervoor een voorziening op te nemen.
De begroting geeft een tekort aan van circa €500,-. Voorstel is om dit uit de reserve te halen. In de vergadering wordt afgesproken dat er een streven is om voor de hoogte van deze reserve de jaaromzet aan te houden.

Goedkeuring
De Kascommissie, bestaande uit Ad Kok en Rob Muijs, heeft goedkeuring verleend. In de vergadering is afgestemd dat Frans Slagter het stokje overneemt van Ad. 

P.R. /BDU
Tot nu toe lag dit volledig bij Klaas Haitsma. Hij heeft dit 20 jaar met enthousiasme gedaan. Voorstel is om dit nu niet meer zo te doen, echter om gebruik te maken van meerdere leden. Suzan coördineert dit. Vanuit de BDU gaat het om circa 10 opdrachten (bijvoorbeeld Kermis, Poortzangers, Haantjesdag), streven is om meerdere leden te hebben die hier aan mee willen doen. Er volgt via de mail een aanvullend bericht hierover, met de oproep voor vrijwilligers, zodat Suzan dit verder kan inplannen. Ze vraagt ook om assistentie in verband met haar vakantie in mei-juni.

Ledenzaken
Het bestuur wil het begrip ‘Mentoren’ weer nieuw leven inblazen. Door de Covid periode is dit verwaterd. De mentoren dienen vooral de nieuwe leden wegwijs te maken. Tijdens de vergadering waren er al vier leden die aangaven deze rol te willen vervullen.

De 7-daagse wordt dit keer einde maart georganiseerd. Iedere dag een thema die die dag uitgewerkt moet worden en dat dus 7 dagen lang. Per dag een dagwinnaar, en op een Campavond (planning is 6 april) wordt een overall winnaar gekozen. Leny heeft dit heel lang georganiseerd en stopt er mee (Dank Leny!). Corry zoekt assistentie, vanuit de ledenvergadering geven Martijna Kuiper en Cora Rothuizen aan haar hiermee te willen helpen.

Aan “De beste club wedstrijd” hebben we als Flits lange tijd niet meer meegedaan. De lat ligt hoog met dit soort wedstrijden. Het is een wedstrijd vanuit de Fotobond. We willen dit jaar weer een poging wagen. De bedoeling is om de komende periode tot september (dan is de wedstrijd) zoveel mogelijk foto’s te verzamelen en hieruit 10 wedstrijdwaardige foto’s te selecteren voor inzending. Er mogen bij inzending voor de wedstrijd maximaal 2 foto’s van één lid afkomstig zijn. Anja Robbertsen en Corry Kool coördineren dit, nader bericht volgt.

Frits werkt aan een introcursus Fotografie voor nieuwe leden. Hij gaat dit uitbreiden met specifieke Flits zaken.

Fotobewerking in wedstrijdfoto’s willen we voor de eerstvolgende twee wedstrijden aan banden leggen als vorm van experiment. Retoucheeracties zijn nog prima, echter echte photoshop activiteiten niet meer (bv verkeersbord wegshoppen, of vogels er in). Na deze wedstrijden willen we het gaan evalueren. Het komt er dus op neer dat je bij het nemen van de foto hier al rekening mee moet houden. Frits gaat een poging doen de spelregels hieromtrent op te stellen, nader bericht volgt.

De thema keuze voor de nieuwe jaarwedstrijd is geworden: Abstraheren van architectuur

Rondvraag

Jan en Tonnie vroegen zich af of er meer als afscheid gedaan zou moeten worden aan de inzet van Klaas afgelopen 20 jaar. Hij is recentelijk gestopt en heeft zich tomeloos en met enthousiasme ingezet voor de PR zaken van Flits. Het bestuur heeft Klaas persoonlijk bedankt en tevens een bos bloemen overhandigd. Na een lange discussie of wellicht de titel van ‘ere lid’ aan de orde zou kunnen zijn, is er uiteindelijk een (voorlopige) keuze gevallen op de titel ‘lid van verdienste’. Het bestuur gaat dit onderzoeken en verder uitwerken.

Zijn de wederzijdse activiteiten (lezingen) met fotoclub Maarn nog aan de orde? Het bestuur geeft aan dat dit weer opgepakt gaat worden in het nieuwe seizoen. Vanwege Covid heeft dit afgelopen jaren geen doorgang kunnen vinden (groepsvorming te groot).

Margreet vraagt zich af of het moreel te verantwoorden is dat we met de Raboactie geld verwerven dat daardoor niet naar kleine verenigingen gaat die het wellicht harder nodig hebben. Het bestuur geeft aan te kijken of we met deze inkomsten (na aftrek kosten) wellicht iets kunnen doen met een maatschappelijk belang.

Elly geeft aan dat ten aanzien van exposities het gaat om locaties in de buurt.

Jan Kees geeft aan geen probleem te hebben met het betalen van de contributie van een volledig jaar, ook al is hij later ingestapt.

Mien 10

Vandaag stonden de 10 foto’s van Henk ter Telgte op het programma.
Henk heeft oa gekozen voor foto’s waarin een duidelijke fotografische opdracht in zat. Zo was er een fraaie ‘meetrek’ foto  van een schaatser en een abstract foto met een zoom beweging. Tevens een foto met het schrijven met licht, dit kostte een aantal pogingen, gezien je in spiegelbeeld moet schrijven. De omgekeerde ballon was een soort van breinbreker, daarnaast een aantal foto’s van exotische plekken, zoals een uitbarstende vulkaan op Java, fraaie plaatjes van de Lofoten, Algarve en Marakech. De foto’s zijn te bekijken op de Flits site. 

Zwart/Wit

Na de oproep van Frits vorig jaar om eens de fotograferen in Zwart/Wit met ook daarbij te denken in de gedachte van Zwart/Wit zijn er 35 foto’s op deze opdracht ingeleverd. We liepen helaas wat uit de tijd deze avond, echter is er met elkaar afgesproken dat we dit agendadeel niet gingen afraffelen. En dat was terecht, Frits kon hierdoor aan iedere foto de nodige aandacht besteden en per foto de juiste vragen stellen. Er kwamen werkelijk waar prachtige juweeltjes voorbij, met name de foto van Anja sprak tot de verbeelding vanwege het vernuft en de eenvoud.  ‘Westrijdwaardig’ werd genoemd. Alle foto’s zijn te bewonderen op de Flits site onder ‘Galerij/Opdrachten’.